123 DC11, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCM (NQ 253-22)

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0273006912525!2d106.6073362144682!3d10.80922086154407!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752bec69bddf8d%3A0xecf6981bd5416733!2zMTIzIMSQxrDhu51uZyBEQzExLCBTxqFuIEvhu7MsIFTDom4gUGjDuiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1648977914705!5m2!1sen!2s” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy” referrerpolicy=”no-referrer-when-downgrade”></iframe>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

HOTLINE 01: 0949 999 007
HOTLINE 02: 0906 850 257
HOTLINE 1 (HUYỀN)
HOTLINE 2 (UYÊN)
MESSENGER